Explore Kansai

เกียวโตโกเบนาราโคยะซังอิเสะชิมะ

Kyoto

京都

เกียวโตซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องนับพันปี และเป็นเมืองที่มีกิจกรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต มีมรดกโลกอีก 17 แห่ง ทัศนียภาพในแต่ละฤดูกาลของฤดูทั้งสี่ก็งดงามยิ่งนัก สามารถเดินทางจากโอซาก้าด้วยเวลาราว 1 ชั่วโมง จึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่เฉพาะจากในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่พากันเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

จากโอซาก้าสู่เกียวโต

※ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2019

●เวลาที่ใช้นี้แสดงโดยคำนวณเวลาที่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟโดยเฉลี่ยด้วยแล้ว ทั้งนี้ อาจมีความแตกต่างจากเวลาที่ใช้นี้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น จังหวะในการเปลี่ยนขบวนรถไฟในความเป็นจริง
● ตัวเลขนี้ไม่ได้รวมเวลารอรถไฟ
●ไม่รวมรถไฟชินคันเซ็นและรถไฟด่วนพิเศษที่ต้องเสียค่าบริการ
● ”แนะนำ !” คือ รถไฟขบวนที่แนะนำให้โดยสารเพราะเปลี่ยนขบวนน้อย และเดินทางเข้าใจง่าย

เวลาเดินทาง62นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง51นาที ค่าโดยสาร:920เยน
รวดเร็ว
เวลาเดินทาง61นาที ค่าโดยสาร:530เยน
ราคาถูก
เวลาเดินทาง55นาที ค่าโดยสาร:400เยน
ราคาถูก
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง50นาที ค่าโดยสาร:920เยน
เวลาเดินทาง65นาที ค่าโดยสาร:590เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง60นาที ค่าโดยสาร:580เยน
ราคาถูก
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง64นาที ค่าโดยสาร:590เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง55นาที ค่าโดยสาร:1,100เยน
เวลาเดินทาง62นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง57นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง66นาที ค่าโดยสาร:590เยน
ราคาถูก
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง65นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง58นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง69นาที ค่าโดยสาร:590เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง72นาที ค่าโดยสาร:680เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง64นาที ค่าโดยสาร:680เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง76นาที ค่าโดยสาร:640เยน
ราคาถูก
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ

●เวลาที่ใช้นี้แสดงโดยคำนวณเวลาที่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟโดยเฉลี่ยด้วยแล้ว ทั้งนี้ อาจมีความแตกต่างจากเวลาที่ใช้นี้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น จังหวะในการเปลี่ยนขบวนรถไฟในความเป็นจริง
● ตัวเลขนี้ไม่ได้รวมเวลารอรถไฟ
●ไม่รวมรถไฟชินคันเซ็นและรถไฟด่วนพิเศษที่ต้องเสียค่าบริการ
● ”แนะนำ !” คือ รถไฟขบวนที่แนะนำให้โดยสารเพราะเปลี่ยนขบวนน้อย และเดินทางเข้าใจง่าย

เวลาเดินทาง64นาที ค่าโดยสาร:640เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง50นาที ค่าโดยสาร:910เยน
รวดเร็ว
เวลาเดินทาง69นาที ค่าโดยสาร:530เยน
ราคาถูก
เวลาเดินทาง57นาที ค่าโดยสาร:590เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง63นาที ค่าโดยสาร:400เยน
ราคาถูก
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง56นาที ค่าโดยสาร:590เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง68นาที ค่าโดยสาร:580เยน
ราคาถูก
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง58นาที ค่าโดยสาร:590เยน
ราคาถูก
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง64นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง61นาที ค่าโดยสาร:590เยน
ราคาถูก
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง73นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง66นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง68นาที ค่าโดยสาร:640เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง64นาที ค่าโดยสาร:580เยน
ราคาถูก

●เวลาที่ใช้นี้แสดงโดยคำนวณเวลาที่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟโดยเฉลี่ยด้วยแล้ว ทั้งนี้ อาจมีความแตกต่างจากเวลาที่ใช้นี้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น จังหวะในการเปลี่ยนขบวนรถไฟในความเป็นจริง
● ตัวเลขนี้ไม่ได้รวมเวลารอรถไฟ
●ไม่รวมรถไฟชินคันเซ็นและรถไฟด่วนพิเศษที่ต้องเสียค่าบริการ
● ”แนะนำ !” คือ รถไฟขบวนที่แนะนำให้โดยสารเพราะเปลี่ยนขบวนน้อย และเดินทางเข้าใจง่าย

เวลาเดินทาง57นาที ค่าโดยสาร:970เยน
รวดเร็ว
เวลาเดินทาง71นาที ค่าโดยสาร:640เยน
ราคาถูก
เวลาเดินทาง56นาที ค่าโดยสาร:970เยน
รวดเร็ว
เวลาเดินทาง64นาที ค่าโดยสาร:590เยน
เวลาเดินทาง63นาที ค่าโดยสาร:590เยน
ราคาถูก
เวลาเดินทาง61นาที ค่าโดยสาร:1,150เยน
เวลาเดินทาง65นาที ค่าโดยสาร:590เยน
ราคาถูก
เวลาเดินทาง63นาที ค่าโดยสาร:1,200เยน
เวลาเดินทาง71นาที ค่าโดยสาร:630เยน
เวลาเดินทาง68นาที ค่าโดยสาร:590เยน
ราคาถูก
เวลาเดินทาง66นาที ค่าโดยสาร:1,200เยน
เวลาเดินทาง67นาที ค่าโดยสาร:630เยน
เวลาเดินทาง73นาที ค่าโดยสาร:1,140เยน
เวลาเดินทาง71นาที ค่าโดยสาร:580เยน
ราคาถูก

●เวลาที่ใช้นี้แสดงโดยคำนวณเวลาที่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟโดยเฉลี่ยด้วยแล้ว ทั้งนี้ อาจมีความแตกต่างจากเวลาที่ใช้นี้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น จังหวะในการเปลี่ยนขบวนรถไฟในความเป็นจริง
● ตัวเลขนี้ไม่ได้รวมเวลารอรถไฟ
●ไม่รวมรถไฟชินคันเซ็นและรถไฟด่วนพิเศษที่ต้องเสียค่าบริการ
● ”แนะนำ !” คือ รถไฟขบวนที่แนะนำให้โดยสารเพราะเปลี่ยนขบวนน้อย และเดินทางเข้าใจง่าย

เวลาเดินทาง56นาที ค่าโดยสาร:840เยน
รวดเร็ว
เวลาเดินทาง63นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง56นาที ค่าโดยสาร:400เยน
ราคาถูก
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง55นาที ค่าโดยสาร:970เยน
เวลาเดินทาง61นาที ค่าโดยสาร:580เยน
ราคาถูก
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง60นาที ค่าโดยสาร:600เยน
เวลาเดินทาง60นาที ค่าโดยสาร:1,150เยน
เวลาเดินทาง63นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง62นาที ค่าโดยสาร:600เยน
ราคาถูก
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง62นาที ค่าโดยสาร:1,200เยน
เวลาเดินทาง65นาที ค่าโดยสาร:630เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง63นาที ค่าโดยสาร:600เยน
ราคาถูก
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง73นาที ค่าโดยสาร:1,120เยน
เวลาเดินทาง73นาที ค่าโดยสาร:680เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง68นาที ค่าโดยสาร:650เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง72นาที ค่าโดยสาร:1,250เยน

●เวลาที่ใช้นี้แสดงโดยคำนวณเวลาที่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟโดยเฉลี่ยด้วยแล้ว ทั้งนี้ อาจมีความแตกต่างจากเวลาที่ใช้นี้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น จังหวะในการเปลี่ยนขบวนรถไฟในความเป็นจริง
● ตัวเลขนี้ไม่ได้รวมเวลารอรถไฟ
●ไม่รวมรถไฟชินคันเซ็นและรถไฟด่วนพิเศษที่ต้องเสียค่าบริการ
● ”แนะนำ !” คือ รถไฟขบวนที่แนะนำให้โดยสารเพราะเปลี่ยนขบวนน้อย และเดินทางเข้าใจง่าย

เวลาเดินทาง35นาที ค่าโดยสาร:560เยน
เวลาเดินทาง34นาที ค่าโดยสาร:560เยน
รวดเร็ว
ราคาถูก
เวลาเดินทาง60นาที ค่าโดยสาร:610เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง39นาที ค่าโดยสาร:740เยน
รวดเร็ว
ราคาถูก
เวลาเดินทาง63นาที ค่าโดยสาร:790เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง41นาที ค่าโดยสาร:790เยน
รวดเร็ว
เวลาเดินทาง65นาที ค่าโดยสาร:790เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง44นาที ค่าโดยสาร:790เยน
รวดเร็ว
เวลาเดินทาง68นาที ค่าโดยสาร:790เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง51นาที ค่าโดยสาร:840เยน
รวดเร็ว
เวลาเดินทาง57นาที ค่าโดยสาร:920เยน
เวลาเดินทาง67นาที ค่าโดยสาร:830เยน
ราคาถูก
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ

●เวลาที่ใช้นี้แสดงโดยคำนวณเวลาที่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟโดยเฉลี่ยด้วยแล้ว ทั้งนี้ อาจมีความแตกต่างจากเวลาที่ใช้นี้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น จังหวะในการเปลี่ยนขบวนรถไฟในความเป็นจริง
● ตัวเลขนี้ไม่ได้รวมเวลารอรถไฟ
●ไม่รวมรถไฟชินคันเซ็นและรถไฟด่วนพิเศษที่ต้องเสียค่าบริการ
● ”แนะนำ !” คือ รถไฟขบวนที่แนะนำให้โดยสารเพราะเปลี่ยนขบวนน้อย และเดินทางเข้าใจง่าย

เวลาเดินทาง70นาที ค่าโดยสาร:700เยน
ราคาถูก
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง60นาที ค่าโดยสาร:1,030เยน
เวลาเดินทาง63นาที ค่าโดยสาร:650เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง68นาที ค่าโดยสาร:610เยน
ราคาถูก
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง62นาที ค่าโดยสาร:650เยน
รวดเร็ว
ราคาถูก
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง73นาที ค่าโดยสาร:790เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง64นาที ค่าโดยสาร:650เยน
รวดเร็ว
ราคาถูก
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง70นาที ค่าโดยสาร:700เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง67นาที ค่าโดยสาร:650เยน
รวดเร็ว
ราคาถูก
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
なんばから出町柳
เวลาเดินทาง78นาที ค่าโดยสาร:840เยน
KANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
なんばから出町柳
เวลาเดินทาง74นาที ค่าโดยสาร:700เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง66นาที ค่าโดยสาร:700เยน
KYOTO-OSAKA SIGHT SEEING PASSKANSAI THRU PASSตั๋วเดินทาง 1วัน นารา-อิคารุกะ
เวลาเดินทาง70นาที ค่าโดยสาร:650เยน
ราคาถูก

ตั๋วรถไฟสุดคุ้มที่สามารถใช้ได้ระหว่างโอซาก้า – เกียวโต

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง