ticketตั๋วเกียวโต-แอคเซส

ตั๋วสุดคุ้มที่ใช้เดินทางจากสนามบินนานาชาติคันไซสู่ปลายทางเกียวโต สามารถเดินทางจากสถานีสนามบินคันไซของรถไฟนันไกเพื่อเดินทางต่อไปยังปลายทางรถไฟสายเกียวโต สายอาราชิยามะ และสายเซ็นริของรถไฟฮังคิว โดยเปลี่ยนขบวนเป็นสายซาไกซุจิของรถไฟ Osaka Metro ที่เท็งงาจายะ ตั๋วนี้มีจำหน่ายเฉพาะที่สถานีสนามบินคันไซของรถไฟนันไก
※สิ้นสุดการจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ค.ศ.2023 เป็นต้นไป

ราคาจำหน่าย

เฉพาะผู้ใหญ่ 1,250 เยน

ที่จำหน่าย

รถไฟนันไกสถานีสนามบินคันไซ