เฟอร์รี่เทอร์มินอล

フェリーターミナル

P14
P13
สายนิวแทรม
P15

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน