นันโคงุจิ

南港口

P16
P15
สายนิวแทรม
P17

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน