ฮิราบายาชิ

平林

P17
P16
สายนิวแทรม
P18

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน