ฟุคาเอะบาชิ

深江橋

C21
C20
สายจูโอ
C22

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน