อิทากาโนะ

井高野

I11
สายอิมาซาโตะซุจิ
I12

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน