อิมาฟุกุ สึรุมิ

今福鶴見

N24
N23
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N25

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน