โยโกสึท์สุมิ

横堤

N25
N24
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N26

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน