ชินฟุคาเอะ

新深江

S21
S20
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S22

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน