อิมาซาโตะ

今里

S20
S19
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S21

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

I21 อิมาซาโตะ
สายอิมาซาโตะซุจิ
อิมาซาโตะไลน์เนอร์

ใช้สถานีอิมาซาโตะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน