โชจิ

小路

S22
S21
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S23

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีโชจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน