คิตะทัตสึมิ

北巽

S23
S22
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S24

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน