Osaka Metro
Time Schedule: First & Last Train

NNagahori Tsurumi-ryokuchi Line

For Kadoma-minami  Time Schedule of First Train of the Day

First train service
Station name
05:08
Taisho
05:10
Dome-mae Chiyozaki
05:12
Nishinagahori
05:13
Nishiohashi
05:15
Shinsaibashi
05:16
Nagahoribashi
05:18
Matsuyamachi
05:19
Tanimachi 6-chome
05:21
Tamatsukuri
05:23
Morinomiya
05:25
Osaka Business Park
05:27
Kyobashi
05:30
Gamo 4-chome
05:32
Imafuku-Tsurumi
05:34
Yokozutsumi
05:36
Tsurumi-ryokuchi
05:40
Kadoma-minami

For Taisho  Time Schedule of First Train of the Day

First train service
Station name
05:01
Kadoma-minami
05:03
Tsurumi-ryokuchi
05:05
Yokozutsumi
05:07
Imafuku-Tsurumi
05:09
Gamo 4-chome
05:12
Kyobashi
05:14
Osaka Business Park
05:16
Morinomiya
05:18
Tamatsukuri
05:20
Tanimachi 6-chome
05:22
Matsuyamachi
05:23
Nagahoribashi
05:25
Shinsaibashi
05:26
Nishiohashi
05:28
Nishinagahori
05:30
Dome-mae Chiyozaki
05:32
Taisho

Train Frequency

【Rush Hour】
Every 3 minutes ~ 3 minutes 40 seconds
【Slow Period】
Every 7 minutes