นากาฟุโต

中ふ頭

P11
P10
สายนิวแทรม
P12

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีนากาฟุโต

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน